Modele sprawowania władzy w grupie

Bezpośredni podmiot crée personnel Polityczny organów państwa oraz funkcjonariusze Administracji Państwowej (biurokracja). Kierownicze organes organizacji państwa, partII Politycznych, Grup interesów oraz środków masowej komunikacji są elitą władzy. Naturalnym zadaniem Generalnym władzy politycznej jest kreowanie i Ochrona ładu umożliwiającego współżycie je współdziałanie podległej jej wpływom Społeczności poprzez uzgadnianie zachowań je przezwyciężanie sprzeczności wewnętrznych i z przez nacjami. Anarchia [Gr.]: Stan bezpaństwowy, w którym wladza Państwowa nie istnieje.; charakteryzuje się dezorganizacją, stanem chaosu powstałym na wskutek niemocy lub braku ośrodków władzy Państwowej. Anarchia charakteryzuje się także brakiem jakiejkolwiek hierarchii. Po pierwsze: z władzą możemy mieć do czynienia wtedy, Gdy jeden Człowiek podporządkowuje się innemu jednorazowo i bez uczestnictwa osób trzecich jako obserwatorów. OD bardzo Dawna podejmowane próby zdefiniowania pojęcia „władza”, nie satysfakcjonują większości badaczy: Rodzaje władzy Ekonomicznej zależą OD RELACJI między podmiotem a przedmiotem władzy, NP. właściciel Może sprzedać czynnik Produkcji lub zarządzać noclegiem przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo mające siłę ekonomiczną Może narzucać konsumentowi wyższe ceny; najemny pracownik Menedżer Może zarządzać cudzym przedsiębiorstwem; Państwo Może ingerować w Prywatne transakcje, określając pułapy cenowe lub sterować procesami GOSP. przez politykę gospodarczą lub normy prawne. Rodzajów władzy jest Oczywiście kilka. M. Weber wyróżnił Trzy: Podmiotem władzy Państwowej jest łącznie Elita władzy i naród; nie ma zatem jednego, podmiotu suwerennego, qui par w sposób ostateczny i Najwyższy rozstrzygał o tym, jaki użytek czynić z z władczych (rządy Ludu sprawowane przez elity wybierane przez lud). Władza Społeczna-wspólnotowa i Publiczna-Może się opierać na dobrowolnej akceptacji mającej Źródło w uznaniu jej autorytetu i prawowitości (legalizm) Bądź na przymusie społecznym, une nawet violence fizycznej.

Patologicznym wynaturzeniem władzy politycznej bywa potęgowanie je kreowanie wewnętrznych je Międzynarodowych skonfliktowań po à, par pełniej zapanować nad skłócanym i zastraszanym narodem [1]. Jednowymiarową, behawiorystyczną teorię władzy przedstawił Robert Dahl w pracy le concept de pouvoir [2]. Dla Dahla wladza sprowadza się do obserwowalnego procesu decyzyjnego. Podmioty, które wniosły do niego najwięcej, traktowane są jako sprawujące realną władzę. Według klasycznej definicji MAXA webera, wladza à dowolna Możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków Społecznych bez względu na sprzeciw i na, na Czym ta Możliwość się opiera. Zdolność podmiotu władzy do narzucania SWEJ woli, zmuszania ne zachowania określonego je kontrolowania przedmiotu władzy. Przedmiotami władzy Ekonomicznej są czynniki Produkcji (ZIEMIA, Praca, kapitał), produkty, Podmioty gospodarcze (Przedsiębiorstwa, Banki, organizacje gospodarcze), Ludzie i grupy Społeczne, instytucje. Demokracja [Gr.] (ludowładztwo), ustrspolityczny, w którym wladza jest sprawowana przez Społeczeństwo; termin Ten został wprowadzony w starożytności przypuszczalnie przez greckich sofistów, rozpowszechniony przez Demokryta z Abdery, Potem przez ludzi krytykujących demokrację ateńską: Platona i Arystotelesa.